જય ભવાની બચત મંડળ
--> સૌ પ્રથમ સર્વે સમાજ બંધુઓને જય ભવાની.
--> આ વેબસાઈટ આપની માહિત આપને સરળતા થી મળી રહે તે માટે છે.
--> આપ લોગીન થયા બાદ ચેંજ પાસવર્ડ કરી દેશો.
--> આ વેબસાઈટમાં તમારા લોગીન થયા પછી વધુમાં વધુ તમે 15 મિનીટ માટે વાપરી શકશો ત્યાર બાદ જાતેજ લોગઆઉટ થઇ જશે અને ફરીથી લોગીન કરવું પડશે.
--> ફાઈલમાં કોઈપણ ભુલ જણાય તો શ્રી ગોપાલસિંહ ચૌહાણ મો:-9974662913 નો સંપર્ક કરવો.
--> લોગીન તથા કોઈ ટેકનીકલ બાબત માટે શ્રી દિગ્વિજયસિંહ રથવી મો:- 8200832057 નો સંપર્ક કરવો.
www.000webhost.com